Statut
13927
page-template-default,page,page-id-13927,bridge-core-2.2,,qode-theme-ver-20.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Izborna Delegatska skupština Sindikata muzičkih umetnika, na sednici održanoj 17. aprila 2016. godine, usvojila je novi

 

S T A T U T

SINDIKATA MUZIČKIH UMETNIKA

 

Član 1.

Sindikat ima za cilj da zastupa kulturne i ekonomske interese, uključujući i zaštitu izvođačkih pravasvojih članova i da podstiče mlade umetnike. On je dobrovoljno sindikalno udruženje zaposlenih, bez obzirana državljanstvo i osnovni cilj je zaštita prava muzičara na radu i u vezi sa radom, putem ugovora o tarifama,u datom slučaju primenom sindikalnih sredstava, uključujući i štrajk, a bez ikakvih političkih i stranačkihciljeva. Članstvo ne zavisi od pripadnosti nekoj određenoj ustanovi. Poslodavci ne mogu biti članovi sindikatai zabranjena je podrška ili bilo kakva novčana potpora – pomoć od strane poslodavca. Ostvarivanje interesanjegovih članova ostvaruje se samo po sebi i nezavisno od sindikalnih, naročito stranačko-političkih uticaja.

 

Naziv sindikata je: Sindikat muzičkih umetnika

Skraćeni naziv sindikata je: S M U

Sedište sindikata je: Beograd, Francuska br. 3

 

Član 2.

U članstvo se primaju muzičari-instrumentalisti i vokalni umetnici. Dokaz umetničkog delovanja potreban za prijem daje se kroz delatnost u koncertnim salama, pozorištima, operi, radiju, televiziji, muzičkim akademijama, muzičkoj produkciji, i filmskoj industriji. U spornim slučajevima i o izuzecima odlučuje glavni odbor. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice i uplatom članarine. Članstvo prestaje otkazom koji donosi Glavni odbor, a potvrđuje ga Delegatska skupština ili ličnim istupanjem člana.

 

Član 3.

Aktivni članovi su profesionalni muzičari. Članovi koji ostanu bez posla, odu u penziju ili ne ispunjavaju preduslove za aktivno članstvo, mogu ostati kao pasivni članovi bez prava izbora, ali sa punim pravom na, statutom predviđenu sindikalnu zaštitu. Aktivno pravo izbora imaju delegirani članovi Sindikata muzičkih umetnika, koje za izbor predlože njihovi ansambli. Studenti muzike mogu biti primljeni u članstvo. Članstvo se može otkazati sa obe strane. Rok za iščlanjenje je tri meseca od momenta podnošenje zahteva.

 

Odluku o otkazu iz članstva SMU donosi Glavni odbor SMU po prijavi i predlogu matičnog ansambla ili po sopstvenom saznanju, a na osnovu ponašanja (postupanja) člana SMU koji predstavljaju razlog za otkaz iz članstva SMU. Otkaz se mora uručiti u pismenoj formi.

 

Razlozi za otkaz iz članstva SMU su sledeći:

– postupanje suprotno odredbama Statuta SMU
– krajnje nedolično ponašanje člana SMU čime se narušava ugled Sindikata
– iznošenje laži i neistina o Sindikatu ili o članovima Sindikata
– neplaćanje članarine duže od tri meseca
– onemogućavanje izvršenja odluka organa Sindikata u samom ansamblu iz kojeg potiče
– članstvo u organima dva ili više sindikata
– zloupotreba koju član izvrši u svojstvu člana organa SMU
– dr. važni razlozi

 

Protiv odluke Glavnog odbora o otkazu iz članstva SMU, član SMU ima pravo da podnese žalbu Delegatskoj skupštini u roku od 15 dana, od dana prijema odluke. Odluka Delegatske skupštine je konačna i protiv te odluke nije dopuštena žalba. Protiv konačne odluke Delegatske skupštine, član ima pravo da pokrene spor pred nadležnim sudom.

 

Član 4.

Članovi ansambla uplaćuju članarinu u visini od 1% svoje neto mesečne plate. Muzičari koji su otišli u penziju i studenti muzike i honorarno angažovani koji nemaju stalni radni odnos plaćaju 50% najniže članarine, koju utvrđuje Glavni odbor i to dva puta godišnje na račun sindikata. Članarina se prilagođava opštim ili strukturnim promenama primanja.

 

Član 5.

Poštujući svoja statutarna načela i programska opredeljenja Sindikat muzičkih umetnika svim svojim članovima pruža besplatnu pravnu zaštitu i pomoć. Članovi mogu zahtevati pravnu zaštitu prema uslovima o zaštiti prava, koju utvrđuje zakon, kolektivni ugovori, ugovor o radu i drugi opšti akti. Članovi koji ne ispunjavaju svoju dužnost plaćanja članarine prema Statutu, nemaju prava na pravnu zaštitu.

 

Član 6.

Organi sindikata su:

a) Delegatska skupština

b) Glavni odbor

c) Izvršni odbor

d) Nadzorni odbor

e) Izvršni direktor

f) Izvršni direktor

 

Član 7.

Organi se biraju na demokratskim principima. Članstvo bira delegate. Pravo izbora i pravo na izbor imaju svi aktivni članovi, koji su članovi sindikata najmanje 3 meseca i koji ispunjavaju svoju dužnost plaćanja članarine. Članovi jednog ansambla imaju pravo da za Delegatsku skupštinu ( Izbornu, redovnu ili vanrednu ) odrede jednog delegata i 2 zamenika delegata. Kao delegat važi onaj, koji dobije najviše glasova od članova svog ansambla. Članove, koji ne pripadaju ansamblu, može zastupati delegat jednog od ansambala, kojeg ti članovi izaberu. Delegata može izabrati i 20 pasivnih članova ili 20 studenata muzike, koji su članovi Sindikata muzičkih umetnika.
Mandat izabranih delegata traje 3 godine. Delegat može biti ponovo biran bez ograničenja. Delegat ostaje na funkciji do novog izbora delegata. Novi izbor se mora u svakom slučaju u pismenoj formi dostaviti predsedniku Sindikata i Glavnom odboru. Delegat svoje povlačenje mora saopštiti članovima sindikata u ansamblu koji ga je izabrao, predsedniku sindikata i Glavnom odboru. Ansambl koji je izabrao novog delegata, svoju odluku u pismenoj formi, uz obrazloženje, dostavlja predsedniku SMU i Glavnom odboru. Prilikom donošenja odluka svaki delegat ima toliko glasova, koliko ima članova Sindikata u ansamblu iz kojeg potiče, koji čine aktivno članstvo. Delegat je pri glasanju vezan odlukom svog ansambla.

 

Član 8.

Delegatska skupština je najviši organ Sindikata muzičkih umetnika. Delegatsku skupštinu čine jedan delegat, dva zamenika delegata iz svakog ansambla i Izvršni direktor sindikata bez prava glasa.

 

Delegatska skupština ima sledeće nadležnosti:

– utvrđuje osnovne principe za rad sindikata
– razmatra i usvaja završni račun
– donosi Statut sindikata i izmene i dopune Statuta sindikata
– sprovodi izbor i razrešenje članova Glavnog odbora
– sprovodi izbor i razrešenje članova Nadzornog odbora
– daje saglasnost na izbor i razrešenje Izvršnog direktora
– prihvata izveštaje o radu i delovanju Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog direktora
– donosi odluku o prestanku rada Sindikata i o raspodeli imovine

Svaki ansambl šalje jednog izabranog delegata i dva izabrana zamenika na delegatsku skupštinu. Ukoliko je delegat sprečen da prisustvuje, mora se odrediti njegov zamenik. Delegat i njegovi zamenici u okviru ansambla sprovode odluke Sindikata i imaju ovlašćenje i obavezu da zastupaju interese svog članstva pred poslodavcem. Redovna delegatska skupština se održava svake godine. Tada se moraju predati završni račun prethodne fiskalne godine, kao i izveštaji o radu i aktivnostima u prethodnoj godini. Vanredna delegatska skupština se saziva, ukoliko posebne okolnosti to zahtevaju. Vanredna delegatska skupština se saziva po odluci Glavnog odbora ili na pismeni zahtev 1/3 članova delegatske skupštine. Izborna Delegatska skupština održava se svake treće godine. Delegatska skupština ima pravo da opozove Glavni odbor. Za to je neophodna dvotrećinska većina članova Delegatske skupštine.

 

Član 9.

Glavni odbor ( skraćeno: GO ) je organ upravljanja sindikata i nadležan je za sve aktivnosti sindikata i u vezi sa delovanjem sindikata, ukoliko to statutom nije dodeljeno nekom drugom organu sindikata. Glavni odbor je najviši organ Sindikata između dva zasedanja delegatske skupštine.

 

Glavni odbor se sastoji od 12 članova, koje bira Delegatska skupština. Članovi Glavnog odbora potiču iz svih vrsta ansambala koji čine članstvo sindikata ( orkestar, hor, bigbend, itd.).

 

Glavni odbor zaseda i punopravno odlučuje na sednicama. Sednice Glavnog odbora saziva i rukovodi njihovim radom Predsednik sindikata, a u slučaju njegove sprečenosti, sednicama predsedava Izvršni direktor sindikata. Za održavanje sednice GO potreban je kvorum, a to je prisustvo 50% plus 1 član GO. GO svoje odluke donosi prostom većinom, a ukoliko su glasovi jednaki, onda je glas predsednika Sindikata odlučujući.

 

Predsednik SMU je po funkciji i član GO.

 

Glasanje na Glavnom odboru je javno, ako Glavni odbor ne odluči da se o određenom pitanju glasa tajno. U hitnim slučajevima, na predlog predsednika sindikata, Glavni odbor može doneti odluku većinom glasova ukupnog broja članova i putem pisanih izjava svakog člana ili korišćenjem tehničkih sredstava komunikacije.

 

O izjašnjenju člana Glavnog odbora putem korišćenja tehničkih sredstava komunikacije sačinjava se pismena beleška, koju član Glavnog odbora potvrđuje svojim potpisom na prvoj sednici kojoj bude prisustvovao. Glavni odbor SMU iz svojih redova bira Izvršni odbor SMU koji broji 3 ( tri ) člana.

 

Ukoliko u periodu između dva redovna zasedanja Skupštine SMU, neko od članova GO istupi iz GO, njegovo mesto će popuniti neko iz odnosnog ansambla na način propisan ovim Statutom, a njegov status člana GO, zvanično će potvrditi (verifikovati ) Skupština SMU, na redovnom ili vanrednom zasedanju. Glavni odbor kao svoja pomoćna tela može da obrazuje stalne i povremene komisije, radi obavljanja poslova i zadataka iz delokruga rada Glavnog odbora.

 

Član 10.

Izvršni odbor ( skraćeno: IO ) sindikata je izvršni organ Sindikata muzičkih umetnika, koga bira Glavni odbor Sindikata. Izvršni odbor broji 3 člana. Izvršni odbor iz svojih redova bira Predsednika Sindikata muzičkih umetnika, koji je po funkciji i predsednik Izvršnog odbora. Ostala dva člana Izvršnog odbora su potpredsednici Izvršnog odbora i po funkciji su potpredsednici SMU.

 

Izvršni odbor obavlja sledeće poslove:

a) Bira predsednika Sindikata

b) Izvršavanje odluka Glavnog odbora

c) Pripremanje sednica Glavnog odbora i predloga odluka Glavnog odbora

d) Pripremanje Delegatske skupštine

e) Raspisuje konkurs za Izvršnog direktora i predlaže Glavnom odboru kandidata za Izvršnog direktora

f) Stara se o sticanju finansijskih i materijalnih sredstava, upravlja imovinom i vodi materijalno-finansijsko poslovanje

g) Organizuje i stara se o vršenju stručnih, administrativnih i tehničkih poslova Sindikata

h) Održava veze i stara se o saradnji Sindikata sa pojedincima, organizacijama, ustanovama i državnim organima, a po potrebi sa ličnostima i institucijama van zemlje, ako je održavanje veze i saradnje   od interesa za ostvarivanje ciljeva Sindikata

i) Stara se o realizaciji stavova i odluka koje donose Glavni odbor i Delegatska skupština

Ukoliko nije postavljen Izvršni direktor, Izvršni odbor preuzima zadatke koji su ovim Statutom dodeljeni Izvršnom direktoru. Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Glavnom odboru sindikata.

 

Član 11.

Predsednik Sindikata se bira iz redova članova Delegatske skupštine SMU.

 

Predsednik sindikata predstavlja SMU i ima svojstvo zastupnika. Ovlašćen je da svojim potpisom raspolaže finansijskim sredstvima Sindikata. U slučaju njegove odsutnosti može ovlastiti jednog od potpredsednika Izvršnog odbora da vrše te poslove. Predsednika Sindikata muzičkih umetnika bira Izvršni odbor Sindikata muzičkih umetnika Predsednik se bira na mandatni period od 3 godine, sa pravom ponovnog izbora – pravo reizbora.

 

Predsednik je odgovoran za sprovođenje politike Sindikata Predsednik Sindikata muzičkih umetnika ima sledeće nadležnosti:

1.   predsedava sednicama Delegatske skupštine, Glavnog odbora i Izvršnog odbora

2.   formira radna tela za pregovore sa socijalnim partnerima

3.   usmerava rad potpredsednika Izvršnog odbora

4.   donosi odluke i obavlja poslove koji proističu iz zakona i ovog statuta

5.   obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta.

Predsednik Sindikata muzičkih umetnika po funkciji je član Glavnog odbora. Za svoj rad odgovoran je Delegatskoj skupštini i Glavnom odboru sindikata.

 

Član 12.

Izvršni direktor je organ sindikata koji zastupa sindikat u celini, odnosno njegove članove. Izvršnog direktora postavlja Glavni odbor sindikata, po sprovedenom javnom konkursu. Izvršni direktor SMU pruža pravnu pomoć i zaštitu članovima Sindikata muzičkih umetnika čija su prava iz rada i u vezi sa radom ugrožena, ili se krše, od strane poslodavaca kod kojih su zaposleni članovi Sindikata muzičkih umetnika. Poslovi pružanja pravne zaštite i pomoći u sindikatu svrstavaju se u grupu Statusnih pravnih poslova i grupu poslova Pravne zaštite.

 

Grupa statusnih pravnih poslova obuhvata sve pravne poslove koji su vezani za:

1. sindikalno organizovanje i delovanje
2. radno i socijalno zakonodavstvo;
3. primenu i kršenje konvencija Međunarodne organizacije rada u oblasti sindikalnog organizovanja i delovanja, kao i oblasti radnih odnosa.

Grupa poslova pravne zaštite obuhvata zaštitu i ostvarivanje prava članova pred:

1. sudovima i organima uprave

2. arbitražama

3. Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova

4. drugim organima i organizacijama koje se bave pravnom zaštitom radnika.

 

Izvršni direktor Sindikata muzičkih umetnika obavlja i izvršava poslove koji se sastoje u sledećem:

– Zastupa sindikat tj. njegove članove po ovlašćenju predsednika sindikata
– Učestvuje pri izradi i zaključenju kolektivnih ugovora kod poslodavca, koje zaključuje sindikat ( i/ili drugih reprezentativnih sindikata ukoliko postoje ) i poslodavac
– Učestvuje pri izradi i zaključenju Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture
– Zastupa sindikat pred sudovima i drugim državnim organima
– Učestvuje u pregovorima sa ministarstvima i drugim nadležnim organima
– U stalnoj je vezi sa ovlašćenim predstavnicima – poverenicima sindikata u ansamblima, a preko njih i sa članstvom sindikata kojima je uvek i bez odlaganja na raspolaganju
– Priprema sednice svih organa sindikata – Glavnog odbora, Izvršnog odbora, Skupština, kojima prisustvuje i aktivno uzima učešće na istim
– Izvršni direktor se u svom postupanju mora držati osnovnih principa Delegatske skupštine i organa Sindikata
– Ima pravo i obavezu da na svim sednicama organa i delegatske skupštine učestvuje savetodavno i konsultantski, bez prava glasa
– Po potrebi i na poziv ovlašćenih predstavnika SMU odlazi u ansamble, gde imamo članove, na sastanke sindikat
– U svom postupanju dužan je da postupa po odlukama i nalozima Glavnog odbora Sindikata, kao najvišeg organa sindikata između dve skupštine sindikata

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti sindikat i izvršni direktor uređuju ugovorom. U izuzetnim slučajevima Izvršni odbor može odrediti privremenog Izvršnog direktora. Izvršni direktor za svoj rad i postupanje odgovara Glavnom odboru sindikata i Delegatskoj skupštini.

 

Član 13.

Funkcije u organima Sindikata i to: Glavnom odboru, Izvršnom odboru i Nadzornom odboru traju tri godine. Sazivanje i vođenje sednica obaveza je predsednika Sindikata. Vođenje sednica može se preneti i na Izvršnog direktora. Punopravno donošenje odluka postoji ukoliko se utvrdi kvorum a to je prisustvo 50% + jedan član dotičnog organa. Odluke se donose prostom većinom prisutnih članova organa, u pismenom obliku, ukoliko za određene odluke Statut SMU ne propisuje drugačiju većinu. Glavni odbor je vezan za principe Delegatske skupštine, a Izvršni odbor je vezan za odluke Glavnog odbora.

 

Član 14.

Ukoliko ovim statutom drugačije nije određeno, sve se odluke donose prostom većinom. Pozivanje na sednice organa SMU vrši se na sledeći način.

 

Za delegatsku skupštinu ( izbornu, redovnu ili vanrednu ):

– elektronskom poštom – E – mail, sa navedenim dnevnim redom i potrebnim materijalom za sednicu, najkasnije 14 dana pre održavanja Skupštine
– preporučenom poštom, sa navedenim dnevnim redom i potrebnim materijalom za sednicu, najkasnije 14 dana pre održavanja Skupštine

Za sednicu Glavnog odbora:

– elektronskom poštom – E – mail, sa navedenim dnevnim redom i potrebnim materijalom za sednicu, najkasnije 7 dana pre održavanja sednice
– preporučenom poštom, sa navedenim dnevnim redom i potrebnim materijalom za sednicu, najkasnije 7 dana pre održavanja sednice
– izuzetno i putem sms poruke i putem telefona

Za sastanke Izvršnog odbora i Nadzornog odbora:

– dogovaraju se članovi pomenutih odbora

Na sednici delegatske skupštine i organa sindikata vodi se zapisnik, koji potpisuje predsednik sindikata. Osim predsednika zapisnik potpisuje i zapisničar, a na delegatskoj skupštini zapisnik potpisuju i dva overača zapisnika.

 

Član 15.

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor SMU bira i razrešava Delegatska skupština. Delegatska skupština bira 3 člana i 2 zamenika člana Nadzornog odbora. Članovima Nadzornog odbora na njihov zahtev mora se dostaviti celokupna dokumentacija i sve odluke koje je sindikat donosio u svom radu, na osnovu kojih oni vrše ocenu zakonitosti rada Sindikata. Naročito se moraju dostaviti svi neophodni dokazi za proveru bilansa stanja. Članovi nadzornog odbora imaju pravo da za proveru završnog računa angažuju i ovlašćenog revizora ili knjigovođu. Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju samo delegatskoj skupštini i moraju za svaku delegatsku skupštinu da pripreme izveštaj. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi nekog drugog organa. Ukoliko Glavni odbor ne donese odluku o održavanju Vanredne delegatske skupštine s obzirom da objektivne okolnosti to zahtevaju, a ni članstvo ne može da obezbedi potreban broj potpisa za stavljanje zahteva za održavanje Vanredne skupštine, tada Nadzorni odbor može doneti odluku o zakazivanju Vanredne delegatske skupštine.

 

I Z B O R I

Izbori i izborna procedura za organe Sindikata muzičkih umetnika

 

Član 16.

Delegatska skupština SMU

Delegatska skupština ima 36 članova. Delegatsku skupštinu čine jedan delegat + dva zamenika delegata iz svakog ansambla i Izvršni direktor sindikata bez prava glasa. Svaki ansambl predlaže jednog izabranog delegata i dva izabrana zamenika na delegatsku skupštinu. Delegatska skupština je: Redovna – održava se svake godine, zatim Vanredna – ukoliko posebne okolnosti to zahtevaju i Izborna – održava se svake treće godine. Mandat članova Delegatske skupštine je 3 ( tri ) godine, sa pravom reizbora.

 

Član 17.

Glavni odbor SMU

Glavni odbor se sastoji od 12 članova, koje bira Delegatska skupština. Sastav članova Glavnog odbora je sledeći: Svaki ansambl ima po jednog člana Glavnog odbora. Ako na Izbornoj Delegatskoj skupštini SMU nije izabran član Glavnog odbora iz nekog ansambla zbog neprisustvovanja predstavnika odnosnog ansambla Izbornoj Delegatskoj skupštini, onda će on biti kooptiran na sledećoj sednici Glavnog odbora, a njegovo koptiranje će potvrditi – verifikovati naredna Delegatska skupština. Mandat članova Glavnog odbora je 3 ( tri ) godine, sa pravom reizbora.

 

Član 18.

Izvršni odbor SMU

Glavni odbor SMU iz svojih redova bira Izvršni odbor Sindikata. Izvršni odbor se sastoji od 3 člana. Izvršni odbor iz svojih redova bira Predsednika Sindikata muzičkih umetnika, koji je po funkciji i predsednik Izvršnog odbora. Ostala dva člana Izvršnog odbora su potpredsednici Izvršnog odbora i po funkciji su potpredsednici SMU. Mandat članova Izvršnog odbora je 3 ( tri ) godine, sa pravom reizbora.

 

Član 19.

Predsednik SMU

Predsednik Sindikata se bira iz redova članova Delegatske skupštine SMU. Predsednika Sindikata muzičkih umetnika bira Izvršni odbor Sindikata muzičkih umetnika iz svojih redova. Predsednik se bira na mandatni period od 3 godine, sa pravom ponovnog izbora – pravo reizbora. Predsednik sindikata predstavlja SMU i ima svojstvo zastupnika. Za svoj rad odgovoran je Delegatskoj skupštini i Glavnom odboru sindikata.

 

Član 20.

Izvršni direktor SMU

Izvršni direktor je organ sindikata koji zastupa sindikat u celini, odnosno njegove članove. Izvršnog direktora SMU postavlja Glavni odbor sindikata, na predlog Izvršnog odbora sindikata, a po sprovedenom javnom konkursu. Delegatska skupština daje saglasnost na postavljenje i razrešenje Izvršnog direktora. Izvršni direktor za svoj rad i postupanje odgovara Glavnom odboru sindikata i Delegatskoj skupštini.

 

Član 21.

Nadzorni odbor SMU

Delegatska skupština SMU bira i razrešava Nadzorni odbor SMU. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana i 2 zamenika člana Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora i zamenici članova NO ne mogu biti članovi nekog drugog organa SMU. Mandat članova i zamenika članova Nadzornog odbora je 3 ( tri ) godine, sa pravom reizbora.

 

Član 22.

Sindikat muzičkih umetnika može da sarađuje sa udruženjima, asocijacijama i drugim organizacijama koje se bave zaštitom prava zaposlenih, kako onim iz zemlje tako i sa onim iz inostranstva. Sindikat može da postane i član tih asocijacija u kojima ostvaruje svoj interes na dobrobit svog članstva. Uslov učlanjenja u druge veće asocijacije iz iste ili srodne delatnosti jeste, da sindikat nema prava utapanja u te asocijacije i gubljenja statusa pravnog lica.

 

Član 23.

Za raspuštanje Sindikata, odnosno za prestanak njegovog rada i delovanja, neophodna je 2/3 – ska većina glasova članstva. O raspuštanju se može odlučiti samo na jednoj delegatskoj skupštini. Za promenu Statuta sindikata neophodna je 2/3 – ska većina glasova delegatske skupštine. U slučaju prestanka rada Sindikata na istoj sednici Delegatske skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku rada, odlučuje se o načinu raspolaganja imovinom. Imovina Sindikata usled prestanka rada deli se članovima Sindikata.

 

Član 24.

Ovaj Statut SMU stupa na pravnu snagu danom donošenja, a primenjuje se odmah po usvajanju od strane Delegatske skupštine. Statut donet i usvojen od strane Delegatske skupštine sindikata, dana 17. aprila 2016. godine.

U Beogradu, 17. april 2016. god.

Delegatska skupština

Sindikata muzičkih umetnika

Predsednik

Sindikata muzičkih umetnika

Boris Postovnik